Referat trænermøde den 16. april 2019

    1. Valg af ordstyrer
    2. Valg af referent
    3. Nyt fra bestyrelsen
    4. Sommerfest/efterårsfest - koncept/arrangement
    5. Socialt liv i klubben
    6. Nyt fra agility
    7. Nyt fra rallyudvalget
    8. Nyt fra konkurrenceudvalget
    9. Evt.
    10. Næste møde i oktober 2019

Referat:

    1. Astrid Thuesen valgt


    2. Susanne Silvestris valgt


    3. Trænerudvalget er nedlagt og lagt under bestyrelsen. - hvis man ønsker at være træner skal man udfylde en blanket. -

Holdlister, Anette står for disse. Listerne må ikke ligge fremme i klubben grundet GDPR-reglerne. Der kommer nye holdlister snarest.

Trænerne giver besked til Anette hvis nogle er stoppet. -

Indsamling til fødselsdag, trænerne står selv for disse fremadrettet. Bestyrelsen blander sig ikke i beløbet. Der vil blive udleveret lister til trænerne over dem på ens hold der fylder rundt. -

sporudvalget er lagt under konkurrenceudvalget, der arbejdes på at finde nye sporlæggere. -

Græsslåning, kommunen vil blive spurgt om vi kan købe os til dette. Hvis ikke laves en turnus ordning/liste. Der er købt olie og filter til græsslåmaskinen og der vil blive lavet service på den snarest. Da arealet er kommunalt ejet, kan vi spørge kommunen om ikke de bør slå det. -

Der har været kreds- og formandsmøde.

Der mangler trænere, da det opleves at flere trænere efter endt uddannelse ender i det private eller i DKK. Forslag om aspirantordning.

Herfølge holder C hundedag - se opslag i klubben.

Vi har fået ny database/kasserersystem. Der kommer kursus i dette senere på året.

Der har været henvendelse om dommeraspiranter i lydighed.


    4. Der har været ytret utilfredshed med sommer/efterårsfesterne, da disse angiveligt er blevet til suppe/steg/is fester. Festerne er hverken Renés eller Anette’s fester, men et udtryk for den festform bestyrelsen hidtil har ønsket, men måske der skal noget nyt til? Der er forslag til oprettelse af et festudvalg (mindst 3 personer) som får et budget og skal stå for, indkøb, booking af lokale og planlægning. Tilbagemelding om festudvalg ønskes senest 2. maj. Hvis vi ikke har et festudvalg, hvad så? - Musikken til efterårsfesten bliver nævnt, den er for høj, men ellers rart det ikke er keyboard musik. - Trænerne forhører om der er hundeførere på deres hold der kunne være interesseret i at være med i festudvalget. - Anette ønsker ikke at være med i festudvalget, men udvalget kan spørge Anette til råds. -

Der holdes i 2019 sommer- og efterårsfest som hidtil, hvor Anette står for planlægningen med festudvalget på sidelinjen. I 2020 tager festudvalget over.


    5. Forslag om fællesspisning i sommerhalvåret, der laves opslag i klubben om dette.  - Forslag om bankoaften.


    6. Feltforhindringerne er endnu ikke leveret. Lovning på at de kommer om 14 dage. Faktura heller ikke modtaget. - Når de nye feltforhindringer er leveret, må de gamle ikke smides ud.  Disse skal anvendes til en præsentation af agility i DcH herunder både træning og konkurrence. Dette er for at kunne lokke flere til vores klub. - Når de nye feltforhindringer er leveret, indkaldes agilityholdet til maling af springene. -

Vi afholder konkurrence den 2. juni 2019, alle hjælpere er på plads.


    7. Der er indkøbt nye skilte, disse må ikke tages i brug før den 1. august 2019. - Forslag til indkøb af aflåste skabe så ting som skiltene kan opbevares her. -

Der er mange på rallyholdene lige nu. -

Der afholdes efterårslokalkonkurrence i 2019, sommerlokalkonkurrencen afholdes måske ikke i 2019. - Der gives besked til Rene mht. indkøb af pokaler til konkurrencen i juni.


    8. Der er styr på lokalkonkurrencen i lydighed. Dommere er indkaldt. Rene lægger spor, der er er fundet arealer. -

Forslag om prøvekonkurrence i lydighed, pt afholdes disse på holdene når det er aktuelt. Vi er pt mange dommere i klubben så det burde være muligt at afholde fælles prøvekonkurrence.

Der kunne tændes op i grillen bagefter.


    9. Ønsker man at komme på kursus, så henvender man sig til Rene. -

sponsorgaver fra Oliver’s, vi afventer da vores kontakt er stoppet. Vi forhører os lokalt også.


    10. Næste møde 2. oktober 2019

 

Referent: Susanne Silvestris